Jaarverslag 2009

Allereerst willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft ingezet voor Stichting KiCoBa. Het gaf ons de mogelijkheid om in een aantal projecten weeskinderen en straatkinderen een menswaardiger bestaan te geven. Wij willen u door middel van deze brief op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen onze stichting en onze projecten.

Financiën
Als stichting zijn wij financiële verantwoording verschuldigd. De jaarrekening over 2008 is goedgekeurd. Vanuit de gemeente Heemskerk is ons subsidie verleend.

Bestuur:
In het bestuur hebben mutaties plaatsgevonden. Eric Jan Ros, in het dagelijks leven notaris en medeoprichter van Stichting KiCoBa, heeft zich wegens drukke werkzaamheden teruggetrokken maar blijft, indien nodig, stand-by. Edwin Verhoeven, Gerry van der Swaluw en Wim Feenstra zijn als bestuurslid toegetreden. Zij zijn alle drie actief geweest in townships in Zuid-Afrika.

Projecten
Het project “Aunty Agnes” in Township Vergenoeg (East Cape, Zuid-Afrika) is in 2004 door Gerry en Wim gestart en nu afgerond. Het behelsde een aanbouw en herinrichting van het huis van Aunty Agnes ( voorheen 30 m2) voor de opvang van gemiddeld 20 kinderen. Ook de bouw en herinrichting van een ontmoetingscentrum (opzetten van een crèche, gaarkeuken, kerk etc.) werd door Gerry en Wim, met steun van Stichting KiCoBa, gerealiseerd. Inmiddels is dit project afgerond.

Project Catch in Township Mzamomhle (East Cape, Zuid-Afrika) is een al bestaand project van Sue Davies, dat eind 2007 door Gerry en Maria is bezocht. Per week worden hier 650 kinderen opgevangen. Ze vinden hier een veilige plek, krijgen een maaltijd en de kinderen wordt een programma aangeboden om ze te weerhouden van destructief gedrag. Naast deze opvang is een huis gebouwd voor crisisopvang. Met steun van KiCoBa is het ingericht en heeft een echtpaar uit het township een opleiding gevolgd om als pleegouders voor (momenteel) 5 kinderen te zorgen.

Eerst heeft KiCoBa een aantal zaken eenmalig gefinancierd, maar vanwege een goede terugkoppeling van het te besteden geld, heeft het bestuur besloten terugkerende kosten te dekken (o.a. aanschaf van schooluniformen, kleding, eten, doktersbezoek etc.). Ook is er een moestuin aangelegd en een Morningschool opgericht. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid om via bijscholing door te kunnen stromen naar een reguliere school.

Sri Lanka
Vijf jaar na de tsunami in zuid oost Azië hebben we het afgelopen jaar ook twee stichtingen in Sri Lanka gesponsord, die op eenzelfde wijze als KiCoBa werken: het geld komt direct ten goede aan de weeskinderen en de eventuele overheadkosten komen niet voor rekening van de stichting. Nu de aandacht verslapt, en andere rampen ook de nodige aandacht trekken, is het uitermate van belang goed lopende projecten te blijven ondersteunen. Dit om te voorkomen dat weeskinderen straks weer straatkinderen worden.

Lezingen
Dit jaar zijn er twee lezingen georganiseerd. Deze hebben als doel meer bekendheid aan het werk van Corrie Baas en Stichting KiCoBa te geven en om geld te genereren. We tonen videobeelden van Corrie tijdens haar werk in o.a. Ruwanda. Maria vertelt over de totstandkoming van haar boek De Blauwe Spiegel dat zij heeft opgedragen aan haar vriendin Corrie Baas. Edwin laat aan de hand van dia’s de voortgang zien van de ondersteunde projecten en vertelt over zijn ervaringen in de townships waar hij HIV/Aids-onderzoek deed.

In het voorjaar zijn we in Heemskerk geweest en in het najaar in Woerden, gecombineerd met een expositie van Maria. De opbrengst van het verkochte werk, het boek De Blauwe Spiegel en de lezingen is bestemd voor onze projecten.

We hopen dat 2010 een mooi jaar mag worden voor u en de kinderen die we graag met uw hulp een kans op een betere toekomst willen geven.

 

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van Stichting KiCoBa,
Maria Rosenhart- van der Reep, voorzitter.